Creating an FTP Account in aaPanel: A 2024 Step-by-Step Guide

ការណែនាំអំពីលក្ខណៈពិសេស៖ របៀបបន្ថែមគណនី FTP ជាមួយ aaPanel?

Are you struggling with aaPanel FTP configuration on your web hosting server? Look no further! Our latest article provides a step-by-step guide to setting up FTP accounts in aaPanel, ensuring seamless file transfers and website management. Discover how to overcome the common issue of aaPanel FTP not working with our troubleshooting tips. Unlock the power of efficient file management and enjoy a hassle-free hosting experience. Read on to empower your web hosting journey!

What Is FTP Account?

កម្មវិធីបញ្ជូនឯកសារ ដែលជារឿយៗគេហៅថា FTP គឺជាពិធីការបណ្តាញដែលអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរឯកសារពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកុំព្យូទ័រមួយទៀតដោយប្រើការតភ្ជាប់ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយពិធីការត្រួតពិនិត្យការបញ្ជូន និងពិធីការអ៊ីនធឺណិត ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា TCP/IP ។ ពិធីការផ្ទេរឯកសារ ឬ FTP គឺជាពិធីការដែលដំណើរការនៅស្រទាប់កម្មវិធី និងជាធាតុផ្សំនៃជង់ TCP/IP ។

In some circumstances, you may need to transfer or download data from your personal computer to a VPS or vice versa. If the data file is particularly large or enormous, you can handle this problem by using FTP. Furthermore, if you want to share the ability to operate a website or a certain folder on the VPS with another person, you do not want to allow them access to all of the VPS information because it is linked to other data. You can authorize directory access and give this using an FTP account using aaPanel FTP. Then you may be confident that that individual will be able to utilize it without the risk of damaging other data on the VPS.

តើបន្ថែមគណនី FTP ជាមួយ aaPanelដោយរបៀបណា?

ជំហានទី 1

ការចូលប្រើ aaPanel ជាមួយនឹងលិខិតសម្គាល់ដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យអ្នកក្នុងអំឡុងពេលដំឡើង aaPanel គឺចាំបាច់មុនពេលអ្នកអាចបង្កើតគណនី FTP ដំបូង។ ក្នុងករណីដែលអ្នកមិនអាចចងចាំព័ត៌មានចូលរបស់អ្នក អ្នកអាចកំណត់វាឡើងវិញដោយធ្វើតាមការណែនាំដែលបានផ្តល់។

Find your aaPanel

ជំហានទី 2

FTP operations are now available to you after you have successfully logged in to aaPanel. Find the FTP option in the sidebar menu of the aaPanel FTP interface, click on it, and then select the Add FTP option afterward.

Find the FTP option in the sidebar menu of the aaPanel FTP interface

ជំហានទី 3

aaPanel FTP account setup

ក្នុងជំហាននេះ អ្នកត្រូវបំពេញព័ត៌មានខាងក្រោម៖

 • ឈ្មោះ​អ្នកប្រើប្រាស់: បញ្ចូលឈ្មោះអ្នកប្រើ FTP ។
 • ពាក្យសម្ងាត់:ពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើ FTP ។
 • ឫសឯកសារ: The root directory is the path that the aaPanel FTP user will be allowed to access.

aaPanel FTP not working: Steps To Resolve FTP-Related Issues

យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកធ្វើតាមដំណើរការដែលត្រូវបានរៀបរាប់ខាងក្រោម ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដែលអ្នកប្រហែលជាកំពុងភ្ជាប់ទៅម៉ាស៊ីនមេ FTP របស់អ្នក៖

 • វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទាំង IP ខាងក្នុង និង IP ខាងក្រៅ។
 • កំណត់ថាតើសេវាកម្មផ្ទេរឯកសារ (FTP) ដំណើរការឬអត់ (អ្នកអាចឃើញវានៅលើទំព័រខាងមុខនៃបន្ទះ)។
 • Firewalls need to be released for ports 20, and 21 and passive ports 39000-40000. 
 • វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្រុមសុវត្ថិភាព ដោយមិនគិតពីថាតើម៉ាស៊ីនមេត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ Google Cloud ឬ Amazon Cloud នោះទេ។
 • ថាតើរបៀបសកម្ម និងរបៀបអកម្មអាចភ្ជាប់បានដែរឬទេ?
 • ការបង្កើតអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការសាកល្បងការតភ្ជាប់។
 • In the settings, modify the FTP client so that it uses FlashFXP to close the feat command, and then try to connect again.
 • បញ្ចេញច្រក 20 និង 21 ក៏ដូចជាចន្លោះពី 39000 ទៅ 40000 ប្រសិនបើអាចធ្វើបានទាំងអស់។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

In conclusion, we have explored the essential steps for configuring FTP accounts within aaPanel and addressing the common issue of aaPanel FTP not working. By following the detailed guide provided, users can establish secure and functional FTP connections for their web hosting needs. Remember that a successful FTP setup is crucial for seamless file management and website maintenance. If you encounter any difficulties along the way, don’t hesitate to consult the troubleshooting tips and reach out to aaPanel support for further assistance. Empowered with this knowledge, you can streamline your web hosting experience and ensure the smooth operation of your online projects.