ពត៍មាន

មាន 41 ប្រកាស

                                           

Cambodia basketball rosters stir debate on citizenship rules

ឧសភា 10,2023 ដោយ Mont

The decision of the Cambodian national basketball team to field multiple foreign players in both men’s and women’s lineups at the Southeast Asian (SEA) Games…

ពត៍មាន
                                           

The 32nd SEA Games medal tally: Cambodia holds the lead for fourth straight day

ឧសភា 09,2023 ដោយ Mont

As of May 8, the 23rd SEA Games are well underway in Cambodia, and the host nation continues to dominate the medal table. Cambodia has…

ពត៍មាន
                                           

Cambodia loses 0-2 to Myanmar: FCC president resigns

ឧសភា 08,2023 ដោយ Mont

On April 7, 2023, the Cambodian national football team lost 2-0 to Myanmar in a mixed Group A match of the SEA Games. Following this,…

ពត៍មាន
                                           

Indonesia took gold at SEA Games’ Angkor Wat marathons

ឧសភា 07,2023 ដោយ Mont

Yesterday, Indonesia’s men’s and women’s marathon runners claimed gold in the Southeast Asian Games, which were held at the historic Angkor Wat complex in Cambodia….

ពត៍មាន
                                           

Unusual sports featuring at the 32nd SEA Games

ឧសភា 06,2023 ដោយ Mont

The Southeast Asian Games features more than 30 sports, from traditional athletics and football to newer and regional disciplines. The event’s flexible program allows for…

ពត៍មាន
                                           

FFC president to resign if Cambodia is eliminated at SEA Games 32

ឧសភា 05,2023 ដោយ Mont

On May 2, after Cambodia drew with the Philippines 1-1 in the second round of Group A, President Sao Sokha made a statement. In this…

ពត៍មាន
                                           

Breaking Down the Football Scene at SEA Games 2023 and the Cambodia Team

ឧសភា 01,2023 ដោយ Mont

Hey there, football fanatics! The SEA Games 2023 is just around the corner, and it’s time to get pumped up for one of the biggest…

ពត៍មាន
                                           

What to Expect at the 32nd SEA Games in Cambodia

ថ្ងៃទី30,2023 ខែមេសា ឆ្នាំXNUMX ដោយ Mont

Are you prepared for the 32nd Southeast Asian Games? Prepare to be amazed by an astonishing exhibition of athletic skill when Cambodia hosts the 32nd…

ពត៍មាន
                                           

A Look Back at the Legacy of SEA Games

ថ្ងៃទី30,2023 ខែមេសា ឆ្នាំXNUMX ដោយ Mont

Hello, sports fans! As we prepare for the 32nd Southeast Asian Games, which will be held by Cambodia in 2023, we can’t help but reflect…

ពត៍មាន
                                           

សារៈសំខាន់នៃ ChatGPT នៅក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យា

ថ្ងៃទី08,2023 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំXNUMX ដោយ Mont

ពាក្យ "ChatGPT" បានក្លាយជាការពេញនិយមនៅក្នុងពិភពបច្ចេកវិទ្យានាពេលថ្មីៗនេះ ហើយសម្រាប់ហេតុផលដ៏ល្អ។ ដោយ​សារ​តែ​បែប​នេះ​ហើយ ទើប​អាជីវកម្ម​ត្រូវ​ផ្លាស់​ប្តូរ​របៀប​…

ពត៍មាន