ភាពខុសគ្នារវាង Cloud Server និង Dedicated Server

ភាពខុសគ្នារវាង Cloud Server និង Dedicated Server

Cloud servers and dedicated servers are two different types of hosting services that are commonly used by businesses and individuals to host their websites and applications. While both types of servers have their advantages and disadvantages, they are fundamentally different in terms of how they operate and the features they offer.

តើ Cloud Server ជាអ្វី?

A cloud server is a pooled, centralized server resource that is hosted and delivered over a network—typically the Internet—and accessed on demand by multiple users. Cloud servers can perform all the same functions of a traditional physical server, delivering processing power, storage, and applications.

Cloud servers can be located anywhere in the world and deliver services remotely through a cloud computing environment. In contrast, the traditional dedicated server hardware is typically set up on premises for exclusive use by one organization.

What Is a Dedicated Server?

A dedicated server is part of a traditional server. The conventional server was often used when the concept of a cloud server was not there. In a conventional server, the customer can buy a shared or dedicated space on the server to host his or her website. In a dedicated server, the customer can buy the complete server for himself, where he or she does not need to share the server space and resources with other customers. Many big firms and enterprises use dedicated servers because they can give a high level of security. This option is not suitable for small firms because it requires experts’ knowledge and senior resources to manage and maintain a dedicated server.

ភាពខុសគ្នារវាងពួកគេ

THE DIFFERENCES BETWEEN CLOUD SERVER AND DEDICATED SERVER

Before going into an in-depth analysis, OneByte recommends that you should read and understand the concept between Cloud Server and Dedicated Server. Once you get them all. Here is the Head-to-head comparison between the Dedicated and Cloud Servers:

Dedicated ServerCloud Server
កត្តាចំណាយIn the dedicated server, we have to pay for a specific range. Here we require expert knowledge and high-level resources to manage our server, which is very expensive, and small firms can not afford to have a dedicated server. If you use a dedicated server for that you require a team especially to handle and manage the server.This is the most cost-efficient service; here, you only pay for the space and resources which you are using. All the expert knowledge of server working is handled by the provider itself. You do not require any special to manage the server.
គ្រប់គ្រងIn the dedicated server, the owner has full control over the server and can manage the server according to its need. Though for the maintenance and management of the dedicated server, we need complete knowledge of the server itself, here we have full control of the server.The cloud server is managed; the server provides the customer with no control over the Server. Managing a cloud server is way harder than managing a Dedicated server, unlike a single dedicated server, in the cloud server, we deal with hundreds of virtual servers.
អាចជឿទុកចិត្តបាននៅក្នុង dedicated server យើងដោះស្រាយជាមួយម៉ាស៊ីនមេតែមួយ ដូច្នេះប្រសិនបើមានការបរាជ័យខ្លះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ វាអាចដួលរលំម៉ាស៊ីនមេពេញលេញ និងទិន្នន័យផងដែរ ដែលអាចធ្វើអោយម៉ាស៊ីនមេធ្លាក់ចុះ។នៅក្នុង cloud ម៉ាស៊ីនមេជាច្រើនផ្ទុកករណីទំព័របណ្ដាញរបស់អ្នក ដូច្នេះទោះបីជាម៉ាស៊ីនមេដួលរលំ ឬធ្លាក់ចុះក៏ដោយ ទំព័របណ្ដាញរបស់អ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយម៉ាស៊ីនមេផ្សេងទៀត។ ម៉ាស៊ីនមេច្រើនទាំងនេះធ្វើឱ្យការ cloud computing កាន់តែគួរឱ្យទុកចិត្ត។
សុវិត្ថភាពមូលហេតុចម្បងនៃការប្រើប្រាស់ dedicated server គឺសុវត្ថិភាព ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើ dedicated server អាចជាការអំពាវនាវដ៏លំបាកសម្រាប់ពួក Hacker ព្រោះវាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការរំលោភលើសុវត្ថិភាពនៃម៉ាស៊ីនមេនេះ។ម៉ាស៊ីនមេ Cloud ក៏ផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពផងដែរ ប៉ុន្តែការប្រៀបធៀបក្បាលទៅក្បាលជាមួយ dedicated server ការបាត់បង់របស់វា។ វាមិនមានន័យថានរណាម្នាក់អាចវាយប្រហារលើ cloud server នោះទេ cloud servers មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ផងដែរ ប៉ុន្តែមិនខ្លាំងដូច dedicated នោះទេ។
ការប្ដូរតាមបំណងដូចនៅក្នុងdedicated server អតិថិជនមានការគ្រប់គ្រងពេញលេញលើម៉ាស៊ីនមេរបស់គាត់ ដូច្នេះនៅទីនេះគាត់អាចប្ដូរម៉ាស៊ីនមេតាមតម្រូវការ។Cloud មិនផ្តល់ការគ្រប់គ្រងច្រើនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនទេ ដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់ Cloud មិនអាចកំណត់ម៉ាស៊ីនមេតាមបំណងបានទេ។
ការរួមបញ្ចូលឧបករណ៍នៅក្នុង dedicated server ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ចូលម៉ាស៊ីនមេជាមួយឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួន អ្នកប្រហែលជាត្រូវចំណាយច្រើនជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹង cloud server។Cloud បានផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ជាច្រើនក្នុងការចំណាយតិច។
លទ្ធភាពធ្វើមាត្រដ្ឋានយើងមិនអាចផ្លាស់ប្តូរការកំណត់នៅក្នុង dedicated server នោះទេ ដោយសារយើងមាន hardware ដែលប្រើប្រាស់។Cloud server គឺអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបានខ្ពស់ យោងតាមតម្រូវការរបស់អ្នក អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗបានដូចជាធនធាន និងលំហ។

សន្និដ្ឋាន

Both cloud and dedicated servers have their features. If your business is small or medium, you should choose a cloud server to host your website or web app. Cloud provides you with high scalability, flexibility, and security. Unlike a dedicated server in the cloud, you do not have to pay extra. Even big firms are moving their online business to cloud computing, because of its extraordinary features.