អ្នកផ្តល់សេវា Cloud Hosting ល្អបំផុតទាំង 5 សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក

តារាង​មាតិកា

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវាcloud hosting ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេ? ជាមួយនឹងជម្រើសជាច្រើនដែលអាចរកបាន វាអាចមានច្រើនលើសលប់ក្នុងការកំណត់ថាតើមួយណាដែលសាកសមនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងបានដាក់បញ្ចូលគ្នានូវការណែនាំដ៏ទូលំទូលាយនេះ ដើម្បីជួយអ្នកជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាcloud hosting ដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងណែនាំអ្នកឱ្យស្គាល់អ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះ Cloud កំពូលដែលផ្តល់នូវភាពជឿជាក់ ការអនុវត្ត ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន សុវត្ថិភាព និងការគាំទ្រអតិថិជន។ យើងនឹងពន្យល់ពីលក្ខណៈរបស់អ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះ Cloud ដ៏ល្អបំផុត ដូច្នេះអ្នកអាចយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលត្រូវរកមើលនៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។ លើសពីនេះទៀត យើងនឹងស្វែងយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបង្ហោះលើ Cloud សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក ដូចជាការសន្សំការចំណាយ ភាពបត់បែន និងភាពងាយស្រួល។

នៅចុងបញ្ចប់នៃអត្ថបទនេះ អ្នកនឹងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវរកមើលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាបង្ហោះ Cloud និងត្រូវបានបំពាក់ដោយចំណេះដឹងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ដូច្នេះ​សូម​ចូល​ទៅ​រុករក​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​បង្ហោះ​លើ​ Cloud ​ដែល​ល្អ​បំផុត​ដែល​មាន​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ។

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ

Before diving into the best cloud hosting providers available, it’s important to understand the basics of cloud hosting. Cloud hosting is a type of web hosting that uses multiple servers to host websites, applications, and data. These servers work together to provide better performance, scalability, and reliability than traditional hosting options.

Cloud hosting allows businesses to access resources on demand, meaning they can scale up or down based on their needs. This scalability is essential for businesses that experience fluctuations in traffic or usage, allowing them to avoid overpaying for resources they don’t need. Additionally, cloud hosting provides greater flexibility and accessibility, as users can access their resources from anywhere with an internet connection.

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ

Overall, cloud hosting is a reliable and cost-effective solution for businesses of all sizes. In the next section, we’ll dive into the characteristics of the best cloud hosting providers, so you can make an informed decision for your business.

ស្ថិតិនៅលើ Cloud Hosting

How popular is cloud hosting among businesses and individuals? Here are some statistics on cloud hosting that show its current state and future potential.

  • យោង​ទៅ​តាម WordLead, 49% of cloud host users prefer a hybrid hosting system, which combines public and private clouds for different purposes. This allows them to optimize their performance, security, and flexibility.
  • The same source also reports that 50% of cloud users believe its growth will be higher than expected in the next few years. This indicates a strong demand and confidence in cloud hosting services.
  • ពពកឆ្ពោះទៅមុខ states that 94% of businesses enjoy improved online security after moving to the cloud. This is because cloud providers offer advanced encryption, backup and recovery options for their customers’ data.
  • ធ្វើស្ថិតិ reveals that in 2021, 41% of EU companies used cloud computing for storing files electronically. This was an increase of 9 percentage points compared to 2018. The most common cloud service used by EU companies was email (75%), followed by office software (51%) and database hosting (39%).
  • WebsiteSetup estimates that the global web hosting market was worth $90.6 billion in 2018 and will grow to over $216 billion by 2025. That’s a growth rate of around 15%, which is pretty impressive. Cloud computing is the fastest-growing tech and is predicted to have an annual growth rate of 18.3% by 2025.
  • These statistics show that cloud hosting is not only a popular choice but also a smart one for businesses and individuals who want to leverage the power of the internet for their online presence.

អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ Cloud Hosting

Cloud hosting offers many advantages over traditional hosting methods. In this subsection, we’ll take a closer look at some of the key benefits of using cloud hosting for your business. From scalability and flexibility to improved reliability and security, there are many reasons why cloud hosting has become such a popular option for companies of all sizes. By the end of this section, you’ll have a better understanding of how cloud hosting works and why it’s worth considering for your business needs.

សន្សំសំចៃ និងប្រសិទ្ធភាព

One of the most significant benefits of using cloud hosting is cost savings and efficiency. Traditional hosting options require businesses to invest in and maintain their own physical servers, which can be expensive and time-consuming. On the other hand, cloud hosting providers offer a pay-as-you-go model, meaning businesses only pay for the resources they use. This allows companies to save money by not having to purchase and maintain their own hardware and infrastructure.

Additionally, cloud hosting providers often offer automation tools and features that can help businesses streamline their processes and increase efficiency. These tools can include automatic backups, resource scaling, and load balancing. By automating these tasks, businesses can free up their time and resources to focus on other areas of their operations, ultimately leading to increased productivity and profitability.

According to a report by LogicMonitor, businesses can see a 40% reduction in IT labor costs by using cloud hosting. This statistic highlights the significant cost savings potential of cloud hosting, which can help businesses of all sizes operate more efficiently and effectively.

Overall, the cost savings and efficiency benefits of using cloud hosting make it an attractive option for businesses looking to reduce their expenses and streamline their operations.

ភាពបត់បែន និងវិសាលភាព

Flexibility and scalability are two major benefits of using cloud hosting providers. Cloud hosting provides businesses with the ability to easily adjust their resources to match their current needs. With cloud hosting, businesses can quickly and easily scale up or down their computing resources as required, without having to purchase new hardware or equipment.

អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ Cloud Hosting

For example, a business may experience a sudden surge in website traffic due to a promotional campaign or a seasonal event. In such cases, cloud hosting allows the business to easily add more resources such as computing power, storage, and bandwidth to accommodate the increased traffic. This enables the business to continue operating smoothly without the need for additional hardware.

On the other hand, if a business experiences a drop in website traffic or demand for its services, it can quickly scale down its resources and save on costs. This flexibility allows businesses to only pay for the resources they need, and adjust their resources based on their usage patterns. This can result in significant cost savings and improved efficiency.

Furthermore, cloud hosting providers often offer different types of plans, allowing businesses to choose a plan that best fits their needs. This means that businesses can choose a plan with the appropriate amount of resources for their current needs, and easily upgrade or downgrade their plan as their needs change.

សុវត្ថិភាព និងការបម្រុងទុកកាន់តែប្រសើរឡើង

Improved security and backups are some of the major advantages of using cloud hosting providers. Cloud hosting platforms offer various security measures to protect their client’s data and applications from cyber threats. For instance, most providers offer firewalls, SSL encryption, and access control measures that secure the data during transmission and storage. Additionally, cloud hosting providers have the expertise and resources to deal with security threats, including detection, prevention, and recovery from attacks.

Cloud hosting providers also offer automated backups and disaster recovery services. The providers create regular backups of their client’s data and applications, minimizing the risk of data loss or corruption. In case of data loss or corruption, cloud hosting providers can restore the data from a previous backup. These services are essential for businesses that require a reliable and efficient backup system.

ភាពងាយស្រួលនិងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់

Accessibility and ease of use are two more benefits of using cloud hosting. With cloud hosting, you can access your files and applications from anywhere in the world, as long as you have an internet connection. This means you can work remotely or collaborate with team members who are in different locations. You don’t have to worry about carrying your files on a physical device or using a specific computer to access your data.

Cloud hosting providers also make it easy for their customers to manage their accounts and servers. Most providers offer user-friendly control panels that allow customers to easily add, remove, and configure their resources. This means you don’t have to be an expert in server management to use cloud hosting.

Another benefit of cloud hosting is that you can easily scale your resources up or down as needed. If you need more resources, you can simply upgrade your plan with your hosting provider. Similarly, if you no longer need certain resources, you can scale down to a smaller plan. This flexibility can save you money by allowing you to pay only for the resources you need at any given time.

និរន្តរភាព​បរិស្ថាន

Environmental sustainability is a major concern for many individuals and businesses today. Cloud hosting providers offer a significant advantage in this regard because they have a lower environmental impact than traditional hosting methods. Cloud hosting providers can use resources more efficiently than traditional hosting providers because they are able to share resources among multiple users. This means that they require fewer physical servers, which results in less energy consumption and lower carbon emissions. Additionally, cloud providers often use renewable energy sources to power their data centers, further reducing their carbon footprint.

ឧទាហរណ៍យោងទៅតាម របាយការណ៍ by researchers from Harvard University, Imperial College and Reading University, cloud computing has the potential to reduce global carbon emissions by up to 4.5 million metric tons per year. This is the equivalent of taking more than 1 million cars off the road. Many of the best cloud hosting providers are also committed to sustainability and have implemented various initiatives to reduce their environmental impact.

By using a cloud hosting provider, you can reduce your own environmental impact and contribute to a more sustainable future. It’s important to consider sustainability when choosing a hosting provider, and the environmental benefits of cloud hosting make it a compelling choice for those who prioritize sustainability.

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះ Cloud

There are many reasons why you may need cloud hosting providers for your business. Firstly, cloud hosting allows for greater scalability, meaning you can quickly and easily adjust your resources to accommodate changes in demand. This can help you save money by only paying for the resources you need at any given time.

In addition to scalability, cloud hosting also offers improved performance and reliability. By using multiple servers to host your website or application, cloud hosting providers can ensure that your site stays online even in the event of a hardware failure. This means that your site will experience less downtime and users will be able to access your content quickly and easily.

Another benefit of cloud hosting providers is the increased security they can provide. Many cloud hosting providers offer robust security features, such as firewalls, intrusion detection, and data encryption, which can help keep your data safe from hackers and other cyber threats.

Finally, cloud hosting providers can offer greater flexibility and accessibility for your business. With cloud hosting, you can access your resources from anywhere with an internet connection, allowing you to work remotely or collaborate with team members in different locations.

In conclusion, cloud hosting providers offer a range of benefits for businesses of all sizes, including scalability, improved performance and reliability, increased security, and greater flexibility and accessibility. When choosing a cloud hosting provider, it’s important to consider these factors and choose a provider that offers the features and resources your business needs to succeed.

លើការជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះ Cloud

When it comes to choosing a cloud hosting provider, there are several factors to consider. With so many options available, selecting the best cloud hosting provider for your business can be overwhelming. It’s essential to choose a provider that can meet your specific needs while providing reliable service and support. In this section, we will explore the essential factors to consider when choosing a cloud hosting provider, as well as a list of the best cloud hosting providers to keep you informed on the subject.

កត្តាដែលត្រូវពិចារណា 

When it comes to choosing a cloud hosting provider, there are several important factors to consider to ensure you are getting the best service for your needs. While the top cloud hosting providers can offer a range of benefits, including cost savings, improved security, and scalability, it is crucial to evaluate these providers based on your specific requirements. In this section, we’ll go over the top factors you should consider when choosing a cloud hosting provider to help you make an informed decision that meets your business needs.

ជម្រើសតម្លៃនិងការទូទាត់

Pricing and payment options are essential factors to consider. Different cloud hosting providers offer varying payment options, including monthly, annual, and pay-as-you-go options.

It is crucial to understand the pricing structure of the cloud hosting provider, including the cost per resource and the fees for additional services. Some providers may offer a low initial cost, but their additional service fees may be high. It is, therefore, necessary to ensure that the pricing structure aligns with your budget and business needs.

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះ Cloud

Moreover, it is important to consider the payment options offered by the cloud hosting provider. Some providers may offer discounts for annual payments, while others may offer flexibility through monthly payments. It is important to choose a payment option that is suitable for your budget and business needs.

It is also essential to consider the hidden costs associated with cloud hostings, such as data transfer costs, storage costs, and maintenance costs. It is recommended to understand these costs and include them in your budget planning.

ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការឈានដល់ភូមិសាស្ត្រ

The location of their data centers can have a significant impact on the performance and reliability of your website or application. A provider with data centers closer to your target audience will result in faster loading times and lower latency. In addition, having multiple data centers in different geographic locations provides redundancy and backup in case of downtime or natural disasters.

It’s important to consider the provider’s global reach, especially if you’re targeting an international audience. Look for a provider with a wide network of data centers in different countries or regions to ensure your website or application can reach your target audience wherever they may be. Some cloud hosting providers even offer a content delivery network (CDN) that can distribute your content across multiple data centers to optimize speed and performance.

Before choosing a provider based on their data center locations, it’s important to research their network infrastructure and uptime guarantees. Some providers may have data centers in strategic locations but may not have the necessary network infrastructure to ensure optimal performance and reliability. Be sure to ask about their uptime guarantees and service level agreements (SLAs) to ensure they can meet your needs.

កម្រិតនៃការប្ដូរតាមបំណង និងការគ្រប់គ្រង

It’s important to consider the level of customization and control that you need for your website or application. Some cloud hosting providers offer a high level of control and flexibility, while others are more limited in their customization options.

For example, some providers may offer a range of server configurations and operating systems, allowing you to tailor your hosting environment to your specific needs. They may also provide access to advanced tools and APIs for managing your infrastructure and applications.

Other providers, on the other hand, may offer a more limited set of options, with a focus on simplicity and ease of use. This can be beneficial if you’re just starting out and don’t have a lot of experience with managing your own hosting environment.

Ultimately, the level of customization and control that you need will depend on your specific requirements and goals. It’s important to carefully consider your needs and evaluate the options offered by different cloud hosting providers before making a decision.

Additionally, it’s important to ensure that the provider you choose offers reliable and responsive support, particularly if you’re managing your own infrastructure. Look for providers that offer 24/7 support and a range of support channels, such as live chat, phone, and email.

ការអនុលោមតាមស្តង់ដារនិងបទប្បញ្ញត្តិឧស្សាហកម្ម

When choosing a cloud hosting provider, it’s essential to consider whether they comply with industry standards and regulations. Compliance ensures that your data is secure and protected, and the provider is reliable. Different industries have their own regulations, such as HIPAA for healthcare and PCI DSS for payment card industries.

Ensure that the provider you choose complies with the relevant standards and regulations in your industry to avoid hefty fines and legal issues. Besides, look for certifications like SOC 2 Type II, which measures the effectiveness of the provider’s security, availability, and confidentiality controls.

It’s also essential to check if the provider has an incident response plan in place, outlining the steps they would take in the event of a security breach. Providers that have gone through compliance audits usually have a detailed incident response plan in place.

Choose a provider that is transparent about their compliance status, regularly conducts security assessments and audits, and provides customers with reports on their security measures. Compliance with industry standards and regulations is a crucial factor to consider when choosing a cloud hosting provider, and it can make a significant difference in the security and reliability of your data.

Reputation and customer reviews

When considering a cloud hosting provider, it’s important to take into account their reputation and customer reviews. A provider with a good reputation is more likely to have satisfied customers and a track record of reliability. Additionally, reading customer reviews can give you insight into the provider’s strengths and weaknesses from the perspective of real users.

Look for cloud hosting providers with a high customer satisfaction rate and a large number of positive reviews. Keep in mind that some negative reviews are inevitable, but pay attention to any consistent issues mentioned by multiple customers.

លើការជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះ Cloud

A reputable cloud hosting provider will also be transparent about their services and pricing, with clear terms of service and billing policies. They should also have a responsive and helpful customer support team that can address any issues or concerns you may have.

Before choosing a provider, it’s a good idea to research their reputation and read customer reviews on independent review sites. This will give you a better understanding of their overall reputation and help you make an informed decision.

Top 5 Best Cloud Hosting Providers

To help you make an informed decision, for this final section, we have put together a list of the top 5 best cloud hosting providers based on factors such as pricing, features, uptime, and customer support. Read on to find out which providers made the cut.

សេវាកម្មគេហទំព័រ Amazon (AWS)

AWS (Amazon Web Services) គឺជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេដែលមិនអាចប្រកែកបាននៃទីផ្សារកុំព្យូទ័រលើពពក ជាមួយនឹងចំណែក 32% គិតត្រឹមត្រីមាសទី 4 ឆ្នាំ 2020 ។ AWS ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មពពកជាច្រើន រួមទាំងកុំព្យូទ័រ ការផ្ទុកទិន្នន័យ បណ្តាញទំនាក់ទំនង ការវិភាគ ការរៀនម៉ាស៊ីន និងច្រើនទៀត។ . AWS មានមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាង 200 នៅទូទាំង 25 តំបន់ និងតំបន់ដែលមានចំនួន 81 ដែលធានានូវភាពអាចរកបានខ្ពស់ និងមានភាពយឺតយ៉ាវទាបសម្រាប់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ AWS ក៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្លាំងសម្រាប់សុវត្ថិភាព និងការអនុលោមតាម ដោយមានវិញ្ញាបនប័ត្រ និងជម្រើសនៃការអ៊ិនគ្រីបច្រើន។ តម្លៃ AWS គឺផ្អែកលើគំរូបង់ប្រាក់តាមដែលអ្នកទៅ ដែលមានន័យថាអ្នកចំណាយសម្រាប់តែអ្វីដែលអ្នកប្រើប៉ុណ្ណោះ។

2. Microsoft Azure

Azure គឺជាវេទិកាពពករបស់ Microsoft ដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយ AWS ទាក់ទងនឹងលក្ខណៈពិសេស និងប្រជាប្រិយភាព។ Azure មានចំណែកទីផ្សារ 20% គិតត្រឹមត្រីមាសទី 4 ឆ្នាំ 2020 ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាអ្នកផ្តល់សេវា Cloud ធំជាងគេទីពីរ។ Azure ផ្តល់សេវាកម្មពពកជាង 200 រួមទាំងកុំព្យូទ័រ ការផ្ទុកទិន្នន័យ បណ្តាញ AI និង IoT ។ Azure មាន 66 តំបន់នៅទូទាំង 140 ប្រទេសដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការគ្របដណ្តប់ទូទាំងពិភពលោកនិងភាពបត់បែន។ Azure ក៏រួមបញ្ចូលយ៉ាងល្អជាមួយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ Microsoft ដូចជា Office 365 និង Windows Server ។ តម្លៃ Azure ក៏ផ្អែកលើគំរូបង់ប្រាក់តាមដែលអ្នកទៅ ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃសម្រាប់ករណីដែលបានបម្រុងទុក។

3. វេទិកាហ្គូហ្គល Cloud

Google Cloud Platform (GCP) គឺជាការផ្តល់ជូន Cloud របស់ Google ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទីបីនៅក្នុងទីផ្សារជាមួយនឹងចំណែក 9% គិតត្រឹមត្រីមាសទី 4 ឆ្នាំ 2020 ។ GCP ផ្តល់សេវាកម្ម Cloud ជាច្រើនដូចជាកុំព្យូទ័រ ការផ្ទុកទិន្នន័យ បណ្តាញ AI និងទិន្នន័យធំ។ GCP មាន 28 តំបន់ និង 95 តំបន់នៅទូទាំង 24 ប្រទេស ដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវដំណើរការលឿន និងគួរឱ្យទុកចិត្ត។ GCP ក៏មានអំនួតពីការច្នៃប្រឌិត និងជំនាញរបស់ខ្លួននៅក្នុងផ្នែកដូចជា ការរៀនម៉ាស៊ីន ការវិភាគទិន្នន័យ និង Kubernetes ជាដើម។ តម្លៃ GCP គឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹង AWS និង Azure ជាមួយនឹងគំរូបង់ប្រាក់តាមដែលអ្នកទៅ និងការបញ្ចុះតម្លៃការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

Top 5 Best Cloud Hosting Providers

4. DigitalOcean

DigitalOcean គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះ Cloud ដ៏ពេញនិយមដែលផ្តោតលើភាពសាមញ្ញ និងតម្លៃសមរម្យ។ DigitalOcean ផ្តល់សេវា Cloud ជាមូលដ្ឋានដូចជាកុំព្យូទ័រ ការផ្ទុក បណ្តាញ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលបានគ្រប់គ្រង។ DigitalOcean មានមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យចំនួន 14 នៅទូទាំងតំបន់ចំនួន 5 ដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសសមរម្យសម្រាប់ការជ្រើសរើសទីតាំង។ DigitalOcean ក៏មានចំណុចប្រទាក់ងាយស្រួលប្រើ និងឯកសារដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងគេហទំព័ររបស់អ្នក។ តម្លៃ DigitalOcean គឺផ្អែកលើផែនការប្រចាំខែថេរ ដោយចាប់ផ្តើមពី $XNUMX ក្នុងមួយខែសម្រាប់ដំណក់ទឹកមូលដ្ឋាន (virtual machine)។

5. Vultr

វ៉ុល គឺជាអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះ Cloud ដែលមានតម្លៃសមរម្យ និងងាយស្រួលប្រើមួយផ្សេងទៀត ដែលផ្តល់សេវាកម្មស្រដៀងគ្នាដូចជា DigitalOcean ។ Vultr ផ្តល់នូវកុំព្យូទ័រ ការផ្ទុក បណ្តាញ និងកម្មវិធីដែលបានគ្រប់គ្រង។ Vultr មានមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យចំនួន 17 នៅទូទាំងទ្វីបចំនួន 2.50 ដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសច្រើនជាង DigitalOcean ។ Vultr ក៏គាំទ្រប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ និងកម្មវិធីផ្សេងៗផងដែរ ដូចជា Linux, Windows, WordPress និង cPanel ។ តម្លៃ Vultr ក៏ផ្អែកលើផែនការប្រចាំខែថេរ ដោយចាប់ផ្តើមពី $XNUMX ក្នុងមួយខែសម្រាប់ឧទាហរណ៍មូលដ្ឋាន (ម៉ាស៊ីននិម្មិត)។

1Byte ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាពពកឈានមុខគេនៅកម្ពុជា

ក្រៅពីអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះ Cloud កំពូលទាំង 5 ដែលយើងបាននិយាយខាងលើ មានក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលសមនឹងទទួលបានការសរសើរ៖ 1Byte ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា Cloud ឈានមុខគេនៅកម្ពុជា។ វាគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា domain និង hosting ដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្សេងៗដូចជា cloud servers, cloud hosting, shared hosting, domain register, and SMS brandname។ 1Byte also partners with AWS to provide more options for its customers.

1Byte អះអាង​ថា​មាន​បច្ចេកវិជ្ជា​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៅ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយ​មាន​ដំណើរការ​លឿន​និង​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់ និង​តម្លៃ​សមរម្យ។ អ្នកអាចប្ដូរតាមបំណងម៉ាស៊ីនមេពពកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់ 1Byte ដោយចាប់ផ្តើមពី $4.99 ក្នុងមួយខែ។ អ្នកក៏អាចប្រើឧបករណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើបណ្តាញសកម្មរបស់ពួកគេដើម្បីគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនមេរបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួល។ 

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវា Cloud ក្នុងស្រុក និងគួរឱ្យទុកចិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬជម្រើសដែលមានតម្លៃថោក អ្នកប្រហែលជាចង់ពិនិត្យមើលគេហទំព័ររបស់ 1Byte នៅទីនេះ៖ https://1byte.com/cloud

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

សរុបសេចក្តី ការជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះ Cloud ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចជាកិច្ចការដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាច ប៉ុន្តែដោយពិចារណាលើកត្តាដែលយើងបានពិភាក្សា អ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងដែលស្របតាមតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ចងចាំថាត្រូវកំណត់អាទិភាពសុវត្ថិភាព ការអនុវត្ត និងភាពជឿជាក់ ហើយពិចារណាលើកត្តាដូចជាតម្លៃ ទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ កម្រិតនៃការប្ដូរតាមបំណង ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិឧស្សាហកម្ម និងការពិនិត្យអតិថិជន។ ត្រូវប្រាកដថាចំណាយពេលដើម្បីស្រាវជ្រាវ និងប្រៀបធៀបជម្រើសផ្សេងៗដែលមានសម្រាប់អ្នក។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ អ្នកអាចស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះ Cloud ដ៏ល្អបំផុតដែលបំពេញតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នក និងជួយអ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់អ្នក។