Domain Controller Vs Active Directory: គន្លឹះខុសគ្នា ៧យ៉ាង ដែលអ្នកគួរដឹង

Domain Controller vs. Active Directory: 7 Key Differences You Should Understand

តើអ្នកមានការងឿយឆ្ងល់ទៅលើពាក្យ Domain Controller និង Active Directory ដែរទេ? កុំបារម្ភអី ពេលនេះយើងមកស្រាយចម្ងល់របស់អ្នកហើយ។ ក្នុងអត្ថបទនេះ ពួកយើងនឹងធើ្វការពន្យល់ពីភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗចំនួន ៧ រវាង Domain Controller Vs Active Directory។ តោះ! ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់លម្អិតពីធាតុសំខាន់ៗរបស់ netword រដ្ឋបាលនេះ ជាមួយនឹងការប្រៀបធៀបស៊ីជម្រៅ។

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ

ក្នុងផ្នែកដំបូងគេនេះ, យើងនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវព័ត៌មានលម្អិត នៃការគ្រប់គ្រង network សំខាន់ៗទាំងពីរនេះ។

Domain Controller

Domain Controller គឺជាម៉ាស៊ីនមេដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើប្រាស់ និងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យម៉ាស៊ីនចូលប្រើសេវាកម្ម network ជាច្រើនក្នុងសហគ្រាស។ វាដើរតួជារនាំងដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងផ្តល់ ឬបដិសេធការចូលប្រើប្រាស់ resouces ក្នុង domain របស់វា។

Domain Controllers ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់ resourrce នៅខាងក្នុង domain ដែលបានបញ្ជាក់។ វាធើ្វឲ្យព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់មានសុពលភាព និងផ្ដល់សិទ្ធិចូលក្នុង domain resource។ ជាលទ្ធផល ពេលដែល Active Directory គ្រប់គ្រងរូបភាពនៃ domain ជាច្រើន, Domain Controllers ដោះស្រាយភាពជាក់លាក់នៃការចូលប្រើក្នុង domain តែមួយ។

Active Directory

Active Directory (AD) ប្រព័ន្ធកម្មសិទ្ធិរបស់ Microsoft ដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុម IT គ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណ និងធានាការចូលប្រើប្រាស់ resource របស់អង្គភាព។ វាមានមុខងារស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសៀវភៅទូរស័ព្ទ ដែលវារក្សាទុកព័ត៌មានលើអ្នកប្រើប្រាស់ កុំព្យូទ័រ និង resource ផ្សេងទៀត។ ក្រុមហ៊ុន Microsoftសេវាកម្មថតឯកសារដែលមានកម្មសិទ្ធិរបស់ ដែលអាចឱ្យក្រុម IT គ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណ និងធានាការចូលប្រើប្រាស់ធនធានបណ្តាញរបស់អង្គការ។ វាមានមុខងារស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសៀវភៅទូរស័ព្ទ ដែលវារក្សាទុកព័ត៌មានលើអ្នកប្រើប្រាស់ កុំព្យូទ័រ និងធនធានផ្សេងទៀត។

An Overview of Domain Controller vs Active Directory

រចនាសម្ព័ន្ធទាំងមូលនៃ directory network ត្រូវបានផ្ដល់ដោយ Active Directory។ វាបានបង្កើតច្បាប់ និងរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់គ្រប់គ្រងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ network និងការចូលប្រើប្រាស់។ ចំណុចនេះ ពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតពិនិត្យ domanis ជាច្រើន ដែល domain នីមួយៗមានសំណុំ Domain Controllers ផ្ទាល់ខ្លួន។

ហេតុអ្វីបានជាពួកវា មានសារសំខាន់?

Domain Controller និង Active Directory មានសារៈសំខាន់ណាស់ ព្រោះវាផ្តល់នូវសមត្ថភាពសំខាន់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណបណ្តាញ និងការចូលប្រើប្រាស់។ Active Directory បង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធ overarching សម្រាប់គ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណ និងការចូលប្រើប្រាស់ ខណៈពេលដែល Domain Controllers គ្រប់គ្រងការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងព័ត៌មានលម្អិតការអនុញ្ញាត។

ពួកវាធើ្វប្រត្ដិបត្ដិការរួមគ្នា ដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់ network resource។ នេះក៏រាប់បញ្ចូលទាំងការកំណត់អ្នកដែលអាចចូលប្រើប្រាស់ resource និងការបង្កើតច្បាប់សម្រាប់របៀបដែល resource ទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់បាន។ ក្រុម IT អាចនឹងធានាសុវត្ថិភាពនៃ network និងបរិមាណត្រឹមត្រូវនៃការចូលទៅកាន់ resource ដោយប្រើប្រាស់ Domain Controller និង Active Directory។

Recommended reading: តើការចុះឈ្មោះ Domain នៅលើ 1Byte ធើ្វឡើងដោយរបៀបណាដែរ?

ចំណុចខុសគ្នាទាំង ៧ រវាង Domain Controller Vs Active Directory

ពេលនេះយើងទទួលបាននិយមន័យហើយ, ពេលនេះ យើងនឹងមើលទៅលើវាបន្ថែមទៀត។ សូមសូមក្រឡេកមើលភាពខុសគ្នាចម្បងៗរវាង Domain Controller vs Active Directory ដើម្បីយល់ពីមុខងារផ្សេងគ្នារបស់ពួកវា។ យល់អំពីភាពខុសគ្នាទាំងនេះ នឹងអាចឲ្យអ្នកធើ្វការសម្រេចបានដោយសមស្របទៅលើការគ្រប់គ្រង network។ ដូច្នេះ កុំឲ្យវែងឆ្ងាយទៀត សូមក្រឡេកមើលលក្ខណៈពិសេសៗទាំង ៧ ដែលបែងចែករវាង Domain Controllers vs Active Directory។

មុខងារ

តួនាទីរបស់ Domain Controller គឺដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ និងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅកាន់ resource network។ វាដើរតួជាអាជ្ញាធរកណ្ដាលក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងរក្សាព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ ផ្ទុយទៅវិញ Active Directory គឺជា សេវា directory ដែលរៀបចំ និងថែរក្សា network resources។ វាផ្តល់នូវមូលដ្ឋានទិន្នន័យកណ្តាលសម្រាប់ការរក្សាទុក និងទាញយកទិន្នន័យនៅលើ network objects រួមមាន អ្នកប្រើប្រាស់, ក្រុម និងកុំព្យូទ័រ។  

ស្របពេលដែល Domain Controller ផ្តោតលើការផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើប្រាស់ Active Directory ផ្តល់នូវសេវាកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយដូចជាការគ្រប់គ្រងគោលការណ៍ក្រុម ការចែកចាយកម្មវិធី និងការកំណត់សុវត្ថិភាព ​network ទាំងមូល។ សរុបមក Domain Controller ទទួលបន្ទុកលើការផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើប្រាស់ ចំណែក Active Directory ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រង network resources និងសេវាកម្មជាច្រើន។

រចនាសម្ព័ន

រចនាសម្ព័ន្ធទំាងមូលនៃ directory network ត្រូវបានផ្តល់ដោយ Active Directory។ វាមានមុខងារស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសៀវភៅទូរស័ព្ទ ដែលវារក្សាទុកព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុង កុំព្យូទ័រ និង resources ផ្សេងទៀត។ យ៉ាងណាមិញ Domain Controller គ្រប់គ្រងការចូលប្រើ domanin resource។ វាដើរតួនាទីជារនាំង ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងផ្តល់សិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ resource។

បើគិតផ្សេងវិញទៀត, គឺជារូបភាពរួម ហើយ Domain Controllers ទទួលបន្ទុកលើព័ត៌មានលម្អិត។ អាចពិចារណាវាថា ប្រៀបបានទៅនឹងផែនទីនៃទីក្រុងមួយ។ Active Directory ដើរតួជាផែនទី បង្ហាញពីអ្នកជិតខាង និងផ្លូវច្រើន។ Domain Controllers មានមុខងារស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍ ដឹកនាំចរាចរណ៍ និងធានាឲ្យបានថា គ្រប់គ្នាដឹងពីទីកន្លែងណាដែលត្រូវទៅ។

Domains

ភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់មួយទៀតរវាង Domain Controller vs Active Directory គឺជារបៀបដែលពួកវាធើ្វការគ្រប់គ្រង domain។ Active Directory គាំទ្រ domains ជាច្រើន ដែលនីមួយៗមានសំណុំ Domain Controllers ផ្ទាល់ខ្លួន។ នេះមានន័យថា Domain ដែលនៅដាច់ដោយឡែក អាចត្រូវបានបង្កើតសម្រាប់នាយកដ្ឋាន ឬទីតាំងផ្សេងៗគ្នា ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Active Directory។

ម្យ៉ាងវិញទៀត Domain Controllers ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់ resource ក្នុង domain តែមួយ។ ពួកវាធើ្វឲ្យព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ មានសុពលភាព និងផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ domain resource។ ជាលទ្ធផល ពេលដែល Active Directory គ្រប់គ្រងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃ domains ជាច្រើន Domain Controllers ដោះស្រាយភាពជាក់លាក់នៃការចូលប្រើក្នុង domain តែមួយ។

Server

ម៉ាស៊ីនមេ (server) ដែលដំណើរការ Active Directory ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Domain Controller។ Domain Controller គឺជាម៉ាស៊ីនដែលដំណើរការកម្មវិធី Active Directory។

ដើម្បីដាក់វាក្នុងវិធីផ្សេង, Active Directory ជា software ហើយ Domain Controller ជា hardware។ គិតថាវាជារថយន្ដ។ Active Directory មានមុខងារស្រដៀងគ្នាទៅនឹងម៉ាស៊ីន ផ្តល់ថាមពល និងមុខងារ។ Domain Controller ដូចនឹងទៅនឹងរថយន្ដ ផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត សម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលត្រូវកាន់ និងដំណើរការ។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ

Domain Controller ផ្ទៀងផ្ទាត់បុគ្គល និងម៉ាស៊ីនដែលចង់ចូល domain។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ព្យាយាមចូលប្រើ resource នៅក្នុង domain នោះ Domain Controller ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេ ហើយផ្តល់ ឬបដិសេធការចូលប្រើប្រាស់។

ចំណុចខុសគ្នាទាំង ៧ រវាង Domain Controller Vs Active Directory

ផ្ទុយទៅវិញ Active Directory ផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណ និងការចូលប្រើប្រាស់។ វារក្សាទុកព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ និង resource ហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុម IT កំណត់នូវអ្វីដែលអ្នកប្រើអាចធ្វើបាននៅលើ network។ ដូច្នេះ ទោះបីជា Domain Controller គ្រប់គ្រងការផ្ទៀងផ្ទាត់ពិតប្រាកដក៏ដោយ Active Directory បង្កើតច្បាប់ និងរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់។

សេវាកម្ម

Active Directory ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយសេវាកម្មស្នូលចំនួនបួន ដែលអនុញ្ញាតឲ្យវាគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណ និងការចូលប្រើបាន៖ Active Directory Domain Services (AD DS), Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS), Active Directory Federation Services (AD FS) និង Active Directory Certificate service (AD CS) ។ AD DS), Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS), Active Directory Federation Services (AD FS), and Active Directory Certificate Services (AD CS).

សេវាកម្មទាំងនេះដំណើរការស្របគ្នា ដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយមួយ សម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណបណ្តាញ និងការគ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់។ AD DS កាន់នូវព័ត៌មាន directory និងគ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់ resource។ ករណីមួយចំនួននៃសេវា directory អាចដំណើរការនៅលើម៉ាស៊ីនមេតែមួយជាមួយ AD LDS ។ AD FS បើកការចូលតែមួយ ចំណែក AD CS បង្កើត និងគ្រប់គ្រងលិខិតបញ្ជាក់ឌីជីថល។

យ៉ាងណាមិញ Domain Controller មិនផ្តល់មុខងារបន្ថែមទាំងនេះទេ។ មុខងារចម្បងរបស់វាគឺដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកប្រើប្រាស់ និងផ្តល់សិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ resource ជាក់លាក់របស់ domain។

ការចូលប្រើប្រាស់

តាមរយៈការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងអនុម័តអ្នកប្រើប្រាស់ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានសម្ងាត់នៃការចូលរបស់ពួកគេ Domain Controller មួយ កម្រិតលើការចូលប្រើ resource សហគ្រាស នៅក្នុង domain ជាក់លាក់។ នេះបង្ហាញថា Domain Controller ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើប្រាស់ និងផ្តល់ ឬបដិសេធការចូលប្រើប្រាស់ domain resources។

ផ្ទុយទៅវិញ Active Directory ផ្តល់នូវរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណ និងការចូលប្រើប្រាស់។ វារក្សាទុកព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ និង resource ហើយអនុញ្ញាតឲ្យក្រុម IT កំណត់នូវអ្វីដែលអ្នកប្រើអាចធ្វើបាននៅលើ​ network។ ជាលទ្ធផល ទោះបីជា Domain Controller គ្រប់គ្រងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការអនុញ្ញាតពិតប្រាកដក៏ដោយ Active Directory បង្កើតច្បាប់ និងរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់។

FURTHER READING:
1. 9 គន្លឹះ ក្នុងការជ្រើសរើសឈ្មោះដែនល្អបំផុត សម្រាប់គេហទំព័ររបស់អ្នក
2. តើ DNSSEC ជាអ្វី? តើ​គុណសម្បត្តិ និង​គុណវិបត្តិរបស់វា មានអ្វីខ្លះ?

សន្និដ្ឋាន

ជាការពិត មានភាពខុសប្លែកគ្នាសំខាន់ៗជាច្រើនដែលត្រូវយល់ នៅពេលដែលយើងនិយាយពី Domain Controller vs Active Directory។ រចនាសម្ព័ន្ធទូលំទូលាយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណ និងការចូលប្រើប្រាស់នៅលើ network មួយ ត្រូវបានផ្តល់ដោយ Active Directory ខណៈពេលដែល Domain Controllers ដោះស្រាយភាពស្មុគស្មាញនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការអនុញ្ញាត។

ពួកវាធ្វើប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់ network resource។ ក្រុម IT អាចគ្រប់គ្រងបណ្តាញរបស់ពួកគេបានប្រសើរជាងមុន និងធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់មានបរិមាណត្រឹមត្រូវនៃការចូលប្រើ resource ដោយការយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នារវាង Domain Controller និង Active Directory ។

1Byte សង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះ បានបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗរវាង Domain Controller vs Active Directory។ ការយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នាទាំងនេះ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នក ធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយចំណេះដឹង ពីរបៀបគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណ និងការចូលប្រើប្រាស់នៅលើបណ្តាញរបស់អ្នក៕