Automated Devops: CICD Workflow Automation

Automated Devops - CICD Workflow Automation

CambodiaHealthដែលជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងវិស័យសុខភាព និងកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្តអេឡិចត្រូនិករបស់កម្ពុជា បានធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មនូវដំណើរការការងារនៃការធ្វើសមាហរណកម្ម/ការចែកចាយបន្ត (CI/CD) របស់កម្មវិធីរបស់ខ្លួន ដោយប្រើសេវាកម្ម Amazon Web Services (AWS) ដើម្បីផ្តល់បរិយាកាសសាកល្បងដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សមាសធាតុយ៉ាងសកម្ម។ នៅលើពពក។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះជួយ CambodiaHealth ក្នុងការផ្តល់ជូននូវមុខងារ និងកម្មវិធីថ្មីៗយ៉ាងឆាប់រហ័សដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដោយអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេដាក់ពង្រាយបរិយាកាសសាកល្បងតាមតម្រូវការ និងមានវិធីសាស្រ្តឯកសណ្ឋាន និងស្វ័យប្រវត្តិនៅទូទាំងក្រុមអភិវឌ្ឍន៍។

អំពី

CambodiaHealth is revolutionizing healthcare in Cambodia by providing a digital platform that allows doctors and health practitioners to better share information with patients and families. CambodiaHealth is the country’s leading provider of electronic medical records (EMRs), as well as a pioneer in home health monitoring (HHM), consumer health, benefits, and pharmaceutical administration.

Automation Devops

CambodiaHealth hired 1Byte to modernize the continuous development workflows and toolset used by their internal development teams after a successful pilot project to transfer its web-based pharmaceutical application to the cloud. CambodiaHealth’s DevOps team worked with 1Byte to consolidate and modernize their diverse CI/CD workflows into a single standard, allowing development teams to create an infinite number of test environments on the AWS cloud to build and test against.

ឧបសគ្គ

CambodiaHealth’s software platform enables a wide range of applications created by multiple development teams, each with its unique approach to code deployment. The DevOps team’s processes resulted in a time-consuming and long procedure due to the lack of contemporary technologies for the CI/CD process. It may take up to eight weeks to deploy a new test environment when additional features or apps are deployed.

CambodiaHealth’s DevOps team also sought to standardize and automate its Continuous Delivery (CD) operations to enhance the suite of apps’ overall dependability and stability. Following the completion of a proof-of-concept project to see if the development team’s existing workflows could be automated, it was determined that the platform would be re-architected to be more cloud-friendly and to function in tandem with the new CI/CD process. The new CD process will initially support:

  • Deployments to សេវាកម្មគេហទំព័រ Amazon (AWS) for test environments
  • ការដាក់ពង្រាយសម្រាប់បរិយាកាសផលិតកម្មទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យក្នុងបរិវេណ (នៅពេលដែលកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងបរិវេណកើតឡើងសម្រាប់ការបន្ត ការផ្ទេរបន្ទុកផលិតកម្មទៅពពកនឹងត្រូវបានស៊ើបអង្កេត)

ចម្លើយ 1Byte

1Byte created an AWS-improved deployment methodology that used configuration management tools and procedures to automate deployments. The following features are included in the newly architected cloud solution on AWS:

  • ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍លំហូរការងារកណ្តាល ដើម្បីជួយដល់ដំណើរការ CI/CD ក៏ដូចជាដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលរួមបញ្ចូលសំណើទាញដោយបង្ខំ និងការពិនិត្យឡើងវិញពីមិត្តភ័ក្តិ
  • ការប្រើប្រាស់ការអនុវត្តល្អបំផុតរបស់ DevOps ដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មលំហូរការងារ CI/CD ដូច្នេះបរិស្ថានសាកល្បងអាចត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្ម។ នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ពង្រាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ AWS ដោយប្រើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចកូដដែលបានរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំង GIT ដើម្បីដំឡើងមិនត្រឹមតែកម្មវិធី AWS Autoscaling និង RDS-enabled ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏មានធនធានមូលដ្ឋានដូចជា VPCs តារាងផ្លូវ ក្រុមសុវត្ថិភាព និង NACLs ផងដែរ។ ធនធានគ្មានម៉ាស៊ីនបម្រើ AWS ដូចជា S3, DynamoDB និង Lambda ក៏អាចត្រូវបានដាក់ពង្រាយដោយប្រើវិធីសាស្រ្តផងដែរ។
  • ការបង្កើតស្ថាបត្យកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលធន់ទ្រាំនឹងកំហុស អាចប្រើបានខ្ពស់ និងសុវត្ថិភាព ដែលត្រូវបានរីករាលដាលនៅទូទាំងតំបន់ដែលអាចរកបានរបស់ AWS និងផ្ទុកនូវករណីដែលបានដាក់ពង្រាយទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមសុវត្ថិភាពដែលបានកំណត់យ៉ាងល្អ។

The 1Byte solution seeks to provide an automated and repeatable workflow that enables low-risk deployments and better code quality by providing a method for developing and delivering both the application and the infrastructure recorded in source code with any modifications being completely traceable.

ដំណើរទស្សនកិច្ច our Hosting និង សេវាកម្មដែន

គុណសម្បត្តិ

CambodiaHealth’s DevOps team increased their release cycle agility with the ability to deploy test environments on-demand thanks to improvements to the CI/CD procedures. The platform’s test environment’s general dependability and stability have also been enhanced. The test environment processes will be used to move production workloads to AWS in the future. Other advantages include:

  • ដោយប្រើឧបករណ៍ និងនីតិវិធីស្តង់ដារឧស្សាហកម្ម ការផ្តល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងពេញលេញទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងកម្មវិធីទៅកាន់វេទិកាពពក AWS ។ ការបង្កើនភាពរហ័សរហួន និងភាពជឿជាក់បានមកពីការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដល់ដំណើរការ DevOps ទាំងមូល។
  • ជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់នូវបរិយាកាសសាកល្បងដ៏រឹងមាំ និងផលិតរួចរាល់នៅពេលចុចប៊ូតុង ភាពជឿជាក់នៃវេទិកា ការធ្វើមាត្រដ្ឋាន និងសុវត្ថិភាពបានប្រសើរឡើងទាំងអស់។
  • សមត្ថភាពក្នុងការដាក់ពង្រាយដោយថាមវន្តនៃបរិស្ថានសាកល្បងចំនួនគ្មានកំណត់ទៅក្នុងបរិស្ថានពពក AWS ដើម្បីគាំទ្រដល់ការចេញផ្សាយ និងសាខាមុខងារជាច្រើន ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមអភិវឌ្ឍន៍បញ្ចេញមុខងារ និងកម្មវិធីថ្មីៗបានលឿនជាងមុន។
  • តាមរយៈការធ្វើឱ្យដំណើរការស្តង់ដារនៅទូទាំងក្រុម និងការធ្វើទំនើបកម្មឧបករណ៍របស់ពួកគេទៅជាឧបករណ៍រួមបញ្ចូលគ្នាដែលគាំទ្រដល់ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ GIT និងរួមបញ្ចូលគ្នានូវស្តង់ដារ ការពិនិត្យកូដ និងលទ្ធភាពតាមដានពីចុងបញ្ចប់ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងតម្លាភាពនៅទូទាំងក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗ។